Registrera/Börja här

Medicinsk forskning

Eva och Oscar Ahréns stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som bidrag till anslag för främjande av vetenskaplig,  medicinsk forskning samt bidrag till studieresor varvid forskare vid Karolinska Institutet har företräde.

De vetenskapliga arbeten som publiceras inom det av Stiftelsen stödda forskningsprojektet skall anges att arbetet utförts med stöd av erhållna forskningsanslagen. I "Aknowledgements" skall anges "This work was supported by a grant from the Eva and Oscar Ahrén Foundation, Stockholm."


Kategori 4A: ANSÖKAN OM PROJEKTANSLAG FÖR MEDICINSK FORSKNING

Följande uppgifter måste finnas i ansökan:

  • Personligt brev på högst två sidor
  • Sammanfattning av forskningsprogrammet är en obligatorisk uppgift. Det är inte acceptabelt att inom det angivna utrymmet bara hänvisa till en bilaga. Sammanfattningen får ej vara längre än att den ryms inom på tillgängligt utrymme.
  • Under rubriken "Kostnadsberäkning" anges de forskningsanslag som den sökande som huvudman eller medsökande sökt eller erhållit för det aktuella projektet.
  • CV och forskningsprogram ska bifogas. CV ska vara högst 2 sidor och forskningsprogrammet högst 4 sidor.
  • Forskningsresultat. Härmed avses en beskrivning av redan erhållna forskningsresultat, exempelvis publikation, abstrakt från en kongresspresentation eller en sammanställning av preliminära resultat.
  • Högskolans/Universitetets bank/postgironummer för utbetalning av anslag.

Yngre disputerade forskare äger företräde.

Vetenskaplig rapport skall insändas till Stiftelsen senast ett år efter erhållet anslag.   

Giltighetstiden för beviljat anslag är 2 år om inget annat uttryckligen angivits.

Beviljande av projektanslag sker såsom ramanslag och utbetalas till anslagsmottagarens lärosäte efter rekvirering från stiftelsen. Detta innebär att anslagsmottagaren inom ramen för det tilldelade anslaget får disponera medlen på det sätt han/hon finner lämpligast i huvudsak i enlighet med ansökan och eventuellt meddelade dispositionsvillkor. Ett ramanslag får dock inte utnyttjas för inköp av tung utrustning eller för egen lön eller nyanställning av personal, innebärande att Eva och Oscar Ahréns stiftelse får arbetsgivaransvar för vederbörande.

Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger vanligtvis rum i slutet av mars eller i början av april. Anslag utbetalas vanligtvis i andra halvan av maj till anslagsmottagarens universitet eller högskola efter rekvirering till angivet post- eller bankgiro.

.Endast i undantagsfall beviljas till samma sökande belopp över 100 000 kronor.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari.

För sent inkommen ansökan behandlas inte.


Kategori 4B: ANSÖKAN OM RESEANSLAG FÖR MEDICINSK FORSKNING

Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:

  • Personligt brev i vilket resan och dess syfte beskrivs.
  • För ansökan om reseanslag till vetenskaplig konferens krävs aktivt deltagande med presentation av egna forskningsresultat, (exempelvis vetenskaplig kongress med eget föredrag eller poster). Abstract av presentation medsändes.

Sökande måste sända in kvitton på utlägg för att få sitt reseanslag utbetalt.

Reseanslag ges ej för studiebesök, längre vistelse vid annat lärosäte eller resa inom ramen för grundutbildnig.